Regulamin rekrutacji

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

„Najlepszy w zawodzie”

 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

§ 1   Informacje o projekcie

 1. Przez następujące wyrażenia użyte w Regulaminie rozumie się:
 • Beneficjent – Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej  w Szczecinie.
 • Projekt - Projekt „Najlepszy w zawodzie” realizowany  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji  w regionach",  Działanie 9.2. „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego".
 •  „Umowa o dofinansowanie” – umowa o dofinansowanie realizacji Projektu, zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin/Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne w Szczecinie a Instytucją Pośredniczącą.
 • Grupa docelowa – uczniowie Technikum Morskiego i Politechnicznego Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej .
 1. Punkt rekrutacyjny znajduje się w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskie i Politechnicznej – pokój nr 102, Tel. 91-44-209-33,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

§ 2   Grupa docelowa projektu

 1. Projekt skierowany jest do 120 uczniów Technikum Morskiego i Politechnicznego kształcących się w zawodach: technik mechanik, mechatronik, logistyk i nawigator morski   zamieszkujących województwo zachodniopomorskie.
 2.  Każdy Uczestnik Projektu musi spełniać następujące warunki:
 • jest uczniem kształcącym się w  technikum Morskim i Politechnicznym w w/w zawodach.
 • posiada świadectwo zdrowia potwierdzone przez lekarza medycyny pracy potwierdzające zdolność kształcenia w danym zawodzie.
 • posiada pozytywną opinię wychowawcy lub dyrektora szkoły.
 • złożył w Biurze Projektu wszystkie wymagane dokumenty: 
 • posiada miejsce zamieszkania w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu) na terenie województwa zachodniopomorskiego. Miejsce zamieszkania jest weryfikowane na podstawie oświadczenia i dowodu osobistego.
 1. Pozostałe informacje na temat grupy docelowej:
 • Uczniowie niepełnosprawni mogą zostać uczestnikami Projektu, o ile posiadają stosowne zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość kształcenia się w zawodzie.
 • Uczestnikami Projektu mogą być dziewczęta, o ile posiadają stosowne zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość kształcenia się w zawodzie.

§ 3 Rodzaje wsparcia realizowane w Projekcie

 1. Udział Uczestników w projekcie jest bezpłatny.
 2. W Projekcie zaplanowano następujące rodzaje wsparcia:
 • szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe uczestnikówi. Projektu,
 • odpłatne, miesięczne staże zawodowe u w skazanych przez szkołę pracodawców.
 • warsztaty wsparcia doradcy zawodowego.
 1. Terminy rozpoczęcia poszczególnych typów wsparcia zostaną ogłoszone na stronie internetowej ZCEMiP. 
 2. Szkolenia odbywały się będą, co do zasady, w dni powszednie, w trybie popołudniowym, oraz w  soboty.
 3. Jednomiesięczne staże zawodowe odbywać się będą w okresie wakacji. O terminie stażu uczestnicy zostaną poinformowaniu najpóźniej na miesiąc przed zakończeniem roku szkolnego
 4. Każdy Uczestnik po rozpoczęciu udziału w Projekcie, przez co rozumie się moment podpisania deklaracji uczestnictwa , zobowiązuje się do aktywnego uczestnictwa w Projekcie.

§ 4   Procedura rekrutacji

 1. Rekrutacja trwa od 10 stycznia 2014r. Nabór Uczestników na dany kurs jest prowadzony w sposób ciągły, do momentu rozpoczęcia pierwszej formy wsparcia dla danego zawodu.
 2. Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji, w tym informacja o zakończeniu rekrutacji oraz listy osób zakwalifikowanych, dostępne będą w siedzibie Beneficjenta (Biuro Projektu) oraz na stronie internetowej szkoły:  http://najlepszywzawodzie. zcemip.szczecin.pl.
 3. Rekrutacja do Projektu będzie odbywała się poprzez wypełnienie przez Uczestnika:
 • deklaracji uczestnictwa w Projekcie
 • formularza zgłoszeniowego do projektu,
 • zaświadczenia o statusie ucznia,
 • opinii wychowawcy klasy,
 • oświadczenie o wyrażeniu z gody na przetwarzanie danych osobowych.
 1.  Dokumenty te będą udostępnione w następujących miejscach:
 • siedziba Beneficjenta – Biuro Projektu,
 • strona internetowa Beneficjenta :  http://najlepszywzawodzie. zcemip.szczecin.pl.
 1. Dokumenty rekrutacyjne podpisane przez kandydata, a w przypadku kandydata niepełnoletniego także przez Rodziców / opiekunów prawnych  muszą zostać złożone  osobiście w Biurze Projektu
 2. Oprócz w/w dokumentów konieczne jest okazanie dokumentu tożsamości, w szczególnych przypadkach innego dokumentu, potwierdzającego zamieszkanie na terenie województwa zachodniopomorskiego. 
 3. Zgłoszenie do Projektu będzie traktowane jako wiążące, jeżeli kandydat podpisze umowę  uczestnictwa w Projekcie. 
 4. Etapy rekrutacji:
 • Weryfikacja kryteriów formalnych uczestnictwa w projekcie przez pracownika Biura Projektu na podstawie danych zawartych    w deklaracji uczestnictwa i zaświadczeniu o statusie ucznia. 
 • Podpisanie deklaracji uczestnictwa oznacza, że kandydat jest świadomy i spełnia wymagania formalne wymienione   w Regulaminie rekrutacji.
 1. Wyboru Uczestników Projektu, na podstawie analizy dokumentów zgłoszeniowych dokonuje Komisja Rekrutacyjna powołana przez  Dyrektora ZCEMiP w skład której wchodzi również pedagog szkolny. 
 2. W przypadku większej niż przewidziana w projekcie liczba chętnych o zakwalifikowaniu się do projektu decyduje średnia ocen z przedmiotów zawodowych kandydata.  W takim przypadku o kolejności na liście uczestników decydować będzie średnia ocen z przedmiotów zawodowych i ocena ze sprawowania w ostatnim zakończonym semestrze danego roku szkolnego. 
 3. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w Projekcie, a spełniają kryteria grupy docelowej, zostaną wpisane na listę rezerwową. Będą miały one szansę na udział, w przypadku rezygnacji z udziału innej osoby. 
 4. W przypadku rezygnacji, udział w Projekcie będzie proponowany kandydatom, którzy nie dostali się na kurs w pierwszej kolejności, a zajmują najwyższe miejsca na liście rezerwowej.
 5. Rekrutacja odbywać się będzie z uwzględnieniem zasady równych szans, w tym zasady równości płci. Organizator zakłada równy dostęp do Projektu, zarówno kobiet, jak i mężczyzn znajdujących się w grupie potencjalnych Uczestników projektu.
 6. Przed rozpoczęciem udziału projekcie, każdy Uczestnik musi podpisać umowę uczestnictwa w Projekcie.
 7.  Dokumenty złożone przez potencjalnych Uczestników Projektu nie podlegają zwrotowi.

 

§ 5   Warunki rezygnacji z udziału w Projekcie

 1. Każdy   zakwalifikowany Uczestnik może zrezygnować z udziału w Projekcie w terminie do 7 dni przed terminem pierwszej formy wsparcia przewidzianej w projekcie (z wyjątkiem kiedy jest nią staż- wówczas termin zwiększa się do 30 dni), składając pisemna rezygnację w Biurze Projektu i kontaktując się   z pracownikiem Biura Projektu pod numerem telefonu 91-44-209-33.
 2. Uznaje się , że Uczestnik Projektu zrezygnował z uczestnictwa w Projekcie, gdy liczba jego nieobecności na zajęciach przekracza 3% ogólnej liczby zajęć.
 3. Osoba rezygnująca z uczestnictwa w Projekcie, bez poinformowania o tym fakcie Biura Projektu, związana jest zapisami umowy uczestnictwa w Projekcie.
 4. W przypadku rezygnacji Uczestnika opisanej w pkt. 1,  kwalifikuje się  do szkolenia osobę z listy rezerwowej.

 

§ 6  Postanowienia końcowe

Decyzje we wszystkich kwestiach nieuregulowanych w ww. Regulaminie leżą po stronie Beneficjenta.

 

Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 3 - Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 4 - Opinia wychowawcy klasy

Załącznik nr 5 - Zaświadczenie o statusie ucznia